Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

2. Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος

3. Επιμέρους στόχοι για την ’ Δημοτικού

Α. Προφορικός λόγος
Β. Γραπτός λόγος
B.1. Ανάγνωση
B.2. Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου
B.3. Λογοτεχνία
Γ. Λεξιλόγιο-Γραμματική
Δ. Διαχείρηση της πληροφορίας

4. Η προσέγγιση και τα μέσα

5. Αξιολόγηση

6. Ενδεικτικό διάγραμμα διδασκαλίας του φθόγγου Χ.χ.

7. Βιβλιογραφία

ΕΞΩΦΥΛΛΟ