Κεντρική Σελίδα  Κεντρική Σελίδα

Copyright and Disclaimer

Copyright και Αποποίηση Ευθύνης

 

This CD and Web pages are based on a printed book published by ΙΩΝ publishers.

Αυτό το CD και οι Ιστοσελίδες βασίζονται στo στο βιβλίο Γνωριμία με τις Φυσικές Επιστήμες (Αθήνα 1993) εκδόσεις ΙΩΝ.

The CD and Web pages were created within AESTIT, a Comenius 2.1 project supported by the European Commission (project no. 226381-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21). The pages here reflect the views only of the authors.

Το CD και οι Ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του AESTIT, ένα έργο Comenius 2.1 υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σύμβαση Νο. 226381-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21). Οι ιστοσελίδες εδώ αντιπροσωπεύουν απόψεις των συγγραφέων.

 

Disclaimer: Neither the Commission nor any of the persons involved in the creation of these pages assume any responsibility for any use which may be made of the information contained in these pages

Αποποίηση Ευθύνης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δημιουργοί των ιστοσελίδων σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την όποια χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

 

 

Copyright: All rights reserved. ©

 

Permission to use is granted provided that all the following conditions are fulfilled:

·         a/ The use is for educational purposes,

·         b/ No fees or other income is charged,

·         c/ Appropriate reference to this source is made.

 

Copyright: All rights reserved. ©

 

Επιτρέπεται η χρήση εφόσον τηρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

o        α/ Η χρήση είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς ,

o        β/ Δεν εισπράττεται κανενός είδους αμοιβή για τη χρήση ή τη διάθεση των ιστοσελίδων αυτών,

o        γ/ Γίνεται η κατάλληλη αναφορά στις ιστοσελίδες αυτές και το Copyright.

 

Address any further inquiries:

here (Laboratory for Science Teaching)

or

here (ΙΩΝ publishers)

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθυνθείτε:

εδώ (Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών)

ή

εδώ (εκδόσεις ΙΩΝ)

 

 

Κεντρική Σελίδα  Κεντρική Σελίδα