ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Τσαγλιώτης, Ν. (2000). Πτυχές της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά της Ε΄ Δημοτικού: η έννοια της δύναμης της τριβής. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 29-31 Μαΐου 1998, σσ. 370-376.

Tsagliotis, N. (1999). Approaching conceptual change through a constructivist teaching intervention with 10-11 year-old children, in England and in Greece: the concept of frictional force. Proceedings of the Second International Conference of the European Science Education Research Association E.S.E.R.A., August 31-September 4, Kiel, Germany, pp. 297-299.

(Διαθέσιμο και στο URL: <http://www.ppm.ipn.uni-kiel.de/ipn/projekte/esera/book/eserbook.htm>).