Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 9 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

3ο ΘΕΜΑ: Τα μόρια αποτελούνται από πιο απλά σωματίδια, τα άτομα.

Πειράματα
1. Διασπάστε το μόριο στα συστατικά του (ηλεκτρόλυση νερού).

Προσοχή στη ...συνταγή.


Εισαγωγή

Τα μόρια αποτελούνται από πιο απλά σωματίδια, τα άτομα. Αν τα άτομα από τα οποία αποτελείται το μόριο είναι όμοια μεταξύ τους, τότε αναφερόμαστε σε μόριο στοιχείου, ενώ αν τα άτομα είναι διαφορετικά, τότε πρόκειται για μόριο χημικής ένωσης (π.χ. το νερό είναι χημική ένωση, γιατί κάθε μόριο νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου). Το αέριο οξυγόνο είναι στοιχείο και το κάθε μόριο οξυγόνου αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου.

Όταν γίνονται χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις), τα μόρια διασπώνται ελευθερώνοντας τα άτομα από τα οποία αποτελούνται. Σε ορισμένα χημικά φαινόμενα τα άτομα μπορούν να ξανασυνδεθούν μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο δίνοντας διαφορετικά σώματα (παράδειγμα 1), ενώ σε κάποια άλλα παραμένουν σε ελεύθερη κατάσταση (παράδειγμα 2).

Παράδειγμα 1: (Καύση της αλκοόλης)

C2H6 O + 3 O2 2 CO2 + 3 H2O

Παράδειγμα 2: (Ηλεκτρόλυση νερού).

2 H2O 2 H2 + O2

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα που θα προέλθουν από τη διάσπαση κάποιων μορίων, έχουν ιδιότητες διαφορετικές από τις ιδιότητες των μορίων από τα οποία προήλθαν.