Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 18 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα υλικά σώματα μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα καθαρά σώματα και τα μίγματα.

Πειράματα
1. Γνωριμία με τα ομογενή μίγματα.
2. Γνωριμία με τα ετερογενή μίγματα.
3. Διαχωρίστε ένα "πολύπλοκο" μίγμα στα συστατικά του.

Ερωτήσεις

Κατασκευές

Γνωρίζετε ότι...

Ερωτήσεις

1. Ο γάλλος χημικός Laνοisieur διατύπωσε την αρχή ότι "η συνολική μάζα στα συνηθισμένα χημικά φαινόμενα παραμένει αναλλοίωτη, δηλαδή ούτε χάνεται ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από το μηδέν". Όταν όμως καίγεται ένα βιβλίο η μάζα του φαίνεται ότι καταστρέφεται. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή;

(Παρατήρηση: Η αρχή αυτή αν λάβουμε υπ' όψη τη μάζα με την κλασσική της έννοια, δεν ισχύει σήμερα γιατί ένα μέρος της μάζας μπορεί να "χαθεί", μετατρεπόμενο σε ενέργεια. Βλέπε ενότητα "
ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ").