Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 43 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Tήξη και πήξη

1ο ΘΕΜΑ: α) Η θερμότητα που απορροφά ένα σώμα προκαλεί ανύψωση θερμοκρασίας του σώματος όσο το σώμα βρίσκεται στην ίδια φάση (στερεά ή υγρά,)

β) Όσο συνυπάρχουν οι δυο φάσεις (στερεό και υγρό) η θερμότητα που απορροφά το σώμα προκαλεί αλλαγή της φάσης και όχι ανύψωση της θερμοκρασίας.

2ο ΘΕΜΑ: Η θερμοκρασία που αρχίζει να λιώνει ένα σώμα είναι διαφορετική για το κάθε σώμα και εξαρτάται από την φύση του.

3ο ΘΕΜΑ: Όταν ασκείται πίεση σ' ένα σώμα μειώνεται η θερμοκρασία που το σώμα αρχίζει να λιώνει.

4ο ΘΕΜΑ: Οι προσμίξεις μειώνουν την θερμοκρασία που αρχίζει να λιώνει ένα σώμα.

5ο ΘΕΜΑ: Το φαινόμενο της πήξης (μετατροπή υγρού σε στερεό) είναι αντίστροφο του φαινομένου της τήξης. Η θερμοκρασία που αρχίζει η πήξη ενός υγρού είναι ίση με την θερμοκρασία που αρχίζει η τήξη του.

Εισαγωγή

Όταν ένα σώμα μετατρέπεται από στερεό σε υγρό λέμε ότι το σώμα λιώνει και έχουμε το φαινόμενο της τήξης. Στην αντίστροφη πορεία δηλ. το υγρό να μετατρέπεται σε στερεό λέμε ότι το σώμα πήζει και έχουμε το φαινόμενο της πήξης. Έχουμε δηλ. δυο φαινόμενα: την τήξη και την πήξη που είναι αντίστροφα.
Και στις δυο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η θερμότητα. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται απορρόφηση θερμότητας (θέρμανση) από το στερεό για να γίνει υγρό, ενώ στη δεύτερη απομάκρυνση θερμότητας (ψύξη) από το υγρό. Παρατηρείστε μια λαμπάδα που καίει. Το κερί με τη φλόγα λιώνει (απορροφά θερμότητα) γίνεται υγρό πέφτει κάτω και μόλις έλθει σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του δαπέδου (χάνει θερμότητα) πήζει γίνεται πάλι κερί.