Πρόσκληση εγγραφής στο πρόγραμμα


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της πρότασης που έχει υποβληθεί στο ΥπΕΠ&Θ για το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Ακαδημαϊκή & Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης-Εξομοίωση καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υποβάλλουν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2002, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού της Κρήτης στην οποία υπηρετούν, την συνημμένη αίτηση.
Σχετικά διευκρινίζεται πως:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αφού πρώτα υπογραφεί η (αναμενόμενη) έγκριση του από το ΥπΕΠ&Θ και το ΥπΟικ.
Προβλέπεται η λειτουργία 4 εκπαιδευτικών κέντρων ανά ένα σε κάθε νομό της Κρήτης. Σε κάθε κέντρο θα λειτουργήσουν: ένα τμήμα για την κατηγορία των 28 μαθημάτων, 2 τμήματα για την κατηγορία των 20 μαθημάτων (η κατηγορία αυτή έχει προτεραιότητα σύμφωνα με την προκήρυξη του ΥπΕΠ&Θ) και ένα τμήμα της κατηγορίας των 10 μαθημάτων (δύο τμήματα στο Ρέθυμνο όπου η κατηγορία αυτή δεν έχει λειτουργήσει). Σε κάθε τμήμα θα εγγράφονται 35 (το πολύ 40) άτομα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, η επιλογή θα γίνεται με κριτήρια α. μεγαλύτερος βαθμός πτυχίου, και σε περίπτωση ισοβαθμίας, β. κατοχή ξένης γλώσσας, και σε περίπτωση ισοβαθμίας, περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.

Όσοι-όσες εγγράφονται στο πρόγραμμα έχουν, στο βαθμό που η εκτός της Πανεπιστημιούπολης λειτουργία των εκπαιδευτικών κέντρων το επιτρέπει, όλες τις παροχές και την υποστήριξη που παρέχεται από το Τμήμα στους φοιτητές του (π.χ. δίκτυο Η/Υ, βιβλιοθήκη, γραφείο διαμεσολάβησης, γραφείο διεθνών σχέσεων-ανταλλαγών, στέγαση, σίτιση, χρήση των ευκολιών των εργαστηρίων του Τμήματος, κλπ).

Η διάρκεια του προγράμματος προγραμματίζεται από 1 Σεπτεμβρίου 2002 μέχρι 31 Αυγούστου 2005. Τα μαθήματα, οι εξετάσεις και η όλη λειτουργία του προγράμματος θα ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος, τις εργάσιμες ημέρες και σε ώρες κατάλληλες για τους εκπαιδευόμενους (θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται το Σάββατο για αναπλήρωση μαθημάτων ή για συμπληρωματική-ελεύθερη-μελέτη). Σε όσους-όσες τελειώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα χορηγείται το πτυχίο του Τμήματος. Όσοι για οποιοδήποτε λόγο (αποτυχία σε μάθημα-μαθήματα, μη συστηματική παρακολούθηση, καθυστέρηση σπουδών, κλπ) δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πλαίσια του προγράμματος, θα μπορούν να τις συνεχίσουν εγγραφόμενοι σε αντίστοιχα μαθήματα του 'κανονικού' προπτυχιακού προγράμματος. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα τμήματα της 'Εξομοίωσης'.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν οι μόνιμοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στη Δημόσια ή Ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του ΥπΕΠ&Θ.

Τα μαθήματα, για όλες τις κατηγορίες, περιλαμβάνουν: πτυχιακή εργασία (ισοδυναμεί με τρία μαθήματα), 5 σεμινάρια ανά ένα από κάθε τομέα του τμήματος, 2 εργαστηριακά μαθήματα (κατά προτίμηση ανά ένα από την Πληροφορική και από τις Φυσικές Επιστήμες). Επίσης προβλέπονται δέκα επιπλέον μαθήματα για την κατηγορία των 20 μαθημάτων και 8 ακόμη μαθήματα για την κατηγορία των 28 μαθημάτων. Για όλα τα μαθήματα, η επιλογή και το περιεχόμενο τους γίνεται με έγκριση της ΓΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του οδηγού σπουδών και με προτεραιότητα στα υποχρεωτικά και στα υποχρεωτικής επιλογής μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 08310-77631 και 08310-77595.


Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής