Κριτήρια ένταξης στις κατηγορίες μαθημάτων του Προγράμματος της Εξομοίωσης


Η Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη:
i. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του ΠΔ 130/1990, που αναφέρουν τα κριτήρια ένταξης των υποψηφίων για Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ii. τις ενστάσεις ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με τις οποίες ζητούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία από αυτήν που εντάχθηκαν αρχικά,
iii. τη σχετική εισήγηση της επιτροπής σπουδών για την Εξομοίωση,
iv. ότι α/η εγγραφή για όλους τους υποψηφίους γίνεται στην αρχή του προγράμματος και όχι τμηματικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, β/το πρόγραμμα θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο πλήρη έτη, διάστημα στο οποίο κάποιοι από τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν θα έχουν αποκτήσει τα προσόντα για την ένταξη τους σε άλλη κατηγορία,
v. τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση

Αποφασίζει

1. Όσοι και όσες έχουν τα προσόντα και εγγράφονται στο πρόγραμμα της Εξομοίωσης εντάσσονται σε κατηγορία μαθημάτων που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ως εξής:
- Στην κατηγορία των 28 μαθημάτων έχουν δικαίωμα εγγραφής όλοι (περίπτωση α),
- Στην κατηγορία των 20 μαθημάτων έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι - όσες υπάγονται στην περίπτωση β του άρθρου 5 παρ.3 του ΠΔ 130/1990,
- Στην κατηγορία των 10 μαθημάτων έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι και όσες υπάγονται στις περιπτώσεις γ και δ της παρ.3 του άρθρ. 5 του ΠΔ.

2. Με βάση τα ii, iii, iv και v ανωτέρω διευκρινίζει πως στην έννοια των πτυχίων για τις περιπτώσεις γ και δ της παρ.3 του άρθρ. 5 του ΠΔ. υπάγονται όλα τα πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτερης και ανώτατης).

3. Με βάση τα ii, iii, iv και v ανωτέρω διευκρινίζει πως η περιοδική επιμόρφωση στα ΠΕΚ αφορά μόνο την τρίμηνη περιοδική επιμόρφωση και όχι την εισαγωγική (τρίμηνη ή βραχύτερη) επιμόρφωση ούτε την επιμόρφωση με τη μορφή παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό τους κα/ή τη διάρκεια διδασκαλία τους.

4. Στην έννοια της μετεκπαίδευσης στο Διδασκαλείο υπάγονται όλα τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

5. Με την επιφύλαξη του 7 παρακάτω, η ρύθμιση για τα Διδασκαλεία περιλαμβάνει και όσους φοιτούν στο δεύτερο έτος.

6. Ως χρονικό σημείο κατά το οποίο πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την ένταξη στην αντίστοιχη κατηγορία ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2003.

7. Κατά την απονομή του πτυχίου πρέπει να συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις του 1 παραπάνω, όπως διευκρινίζονται με τα 2, 3 και 4.