Κανονισμός Σπουδών του προγράμματος της Εξομοίωσης


Ο κανονισμός σπουδών του προγράμματος της 'Εξομοίωσης' ('Πρόγραμμα') ακολουθεί, γενικά, τον κανονισμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και υλοποιείται με την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης του ΠΤΔΕ, η οποία είναι αρμόδια για κάθε θέμα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών. Για το πρόγραμμα της εξομοίωσης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις:

1. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΤΔΕ και εγγράφονται ως φοιτητές-φοιτήτριες του Τμήματος, όσοι και όσες έχουν πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και είναι μόνιμοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σχολείου της Δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Κατά την εγγραφή τους εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες παρακολούθησης μαθημάτων. Η ένταξη στις κατηγορίες μαθημάτων γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του ΠΔ 130/1990, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν για την εφαρμογή τους στο τωρινό πρόγραμμα με την από 19-4-2003 απόφαση της ΓΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
- α/κατηγορία των 28 μαθημάτων, στην οποία έχουν δικαίωμα εγγραφής όλοι,
- β/κατηγορία των 20 μαθημάτων, στην οποία έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι-όσες υπάγονται στην περίπτωση β του άρθρου 5 παρ.3 του ΠΔ 130/1990 (πάνω από 5 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία),
- γ/ κατηγορία των 10 μαθημάτων. Στην κατηγορία των 10 μαθημάτων έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι και όσες υπάγονται στις περιπτώσεις γ και δ της παρ.3 του άρθρ. 5 του ΠΔ 130/1990 (πάνω από 20 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία ή πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο Διδασκαλείο, ή άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ).

2.Σε όσους και όσες γράφονται στο πρόγραμμα απονέμεται το πτυχίο του τμήματος εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στα παρακάτω τουλάχιστον μαθήματα:

I. Για την κατηγορία των 28 μαθημάτων:
Ι-1. Τα ακόλουθα 10 μαθήματα:
1. Α0501-Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
2. Α0602-Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
3. Β0201-Ψυχολογία του Παιδιού
4. Β0601-Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία
5. Γ0101-Αναλυτικά Προγράμματα
6. Γ0201-Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
7. Δ0106-Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος
8. Δ0401-Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
9. Ε0107-Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
10. Ε0206-Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο

Ι-2. Οκτώ επιπλέον μαθήματα, 1 τουλάχιστον από κάθε τομέα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος, και
Ι-3. Πέντε σεμινάρια, ένα από κάθε τομέα του Τμήματος, και
Ι-4. Δύο εργαστήρια. Καθένα ή και τα δύο αυτά εργαστήρια μπορούν να είναι από τις περιοχές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είτε της Πληροφορικής (περιοχή Γ03 κα/ή περιοχή Ε03) είτε των Φυσικών Επιστημών (περιοχή Ε02) είτε των Καλών Τεχνών (περιοχή Δ03) είτε συνδυασμός, και
Ι-5. Πτυχιακή εργασία, η οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του τμήματος, αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα.

II. Για την κατηγορία των 20 μαθημάτων:
ΙΙ-1. Τα ακόλουθα 5 μαθήματα:
1. Α0602-Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
2. Β0601-Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία
3. Γ0201-Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
4. Δ0106-Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος
5. Ε0107-Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
ΙΙ-2. Πέντε επιπλέον μαθήματα, 1 από κάθε τομέα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος, και ΙΙ-3. Πέντε σεμινάρια, ένα από κάθε τομέα του Τμήματος, και
ΙΙ-4. Δύο εργαστήρια. Καθένα ή και τα δύο αυτά εργαστήρια μπορούν να είναι από τις περιοχές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είτε της Πληροφορικής (περιοχή Γ03 κα/ή περιοχή Ε03) είτε των Φυσικών Επιστημών (περιοχή Ε02) είτε των Καλών Τεχνών (περιοχή Δ03) είτε συνδυασμός, και
ΙΙ-5. Πτυχιακή εργασία, η οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του τμήματος, αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα.

III. Για την κατηγορία των 10 μαθημάτων:
ΙΙΙ-1. Πέντε σεμινάρια, ένα από κάθε τομέα του Τμήματος, και
ΙΙΙ-2. Δύο εργαστήρια. Καθένα ή και τα δύο αυτά εργαστήρια μπορούν να είναι από τις περιοχές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είτε της Πληροφορικής (περιοχή Γ03 κα/ή περιοχή Ε03) είτε των Φυσικών Επιστημών (περιοχή Ε02) είτε των Καλών Τεχνών (περιοχή Δ03) είτε συνδυασμός, και
ΙΙΙ-3. Πτυχιακή εργασία, η οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του τμήματος, αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα.

3. Όσοι-όσες γράφονται στο Πρόγραμμα έχουν το δικαίωμα, επιπλέον των κανονικών τους υποχρεώσεων, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε οποιοδήποτε μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος, με την προϋπόθεση πως υπάρχουν κενές θέσεις, και, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς, το μάθημα αναγράφεται στο πιστοποιητικό σπουδών τους. Για να τους απονεμηθεί όμως το πτυχίο του Τμήματος θα πρέπει τα μαθήματα που θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς να πληρούν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο 2.

4. Το πρόγραμμα μαθημάτων και οι διδάσκοντες κάθε εξάμηνου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του ΠΤΔΕ. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα της Εξομοίωσης έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για διδασκαλία μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Τα μαθήματα γίνονται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Για το διάστημα που υπάρχει η ειδική χρηματοδότηση, το ΠΤΔΕ οργανώνει διδασκαλία μαθημάτων στους νομούς Ρεθύμνης και Χανίων τις εργάσιμες ημέρες (τα απογεύματα για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή) και το πρωί του Σαββάτου. Τα μαθήματα κάθε ημέρας είναι μέχρι δύο και η διδασκαλία κάθε μαθήματος αφορά 3 διδακτικές ώρες. Με κοινή συμφωνία διδάσκοντος και διδασκομένων είναι δυνατό το μάθημα να αρχίζει αργότερα και/ή να τελειώνει νωρίτερα με αντίστοιχο περιορισμό των διαλειμμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ αναπλήρωση μαθημάτων, ταχύτερη κάλυψη προγράμματος σπουδών, εργαστήρια, κλπ) είναι δυνατό να γίνονται μαθήματα και πέρα από τα πλαίσια που αναφέρονται προηγουμένως.

6. Στα σεμινάρια ο αριθμός διδασκομένων είναι 15 (μέχρι 20 σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Στα εργαστήρια ο αριθμός διδασκομένων είναι μέχρι 20 (ανάλογα με τα υπάρχοντα όργανα και μηχανήματα). Στις παραδόσεις που γίνονται στα πλαίσια του Προγράμματος της Εξομοίωσης ο αριθμός των διδασκομένων είναι μέχρι 30 (περιορισμός λόγω αιθουσών και λόγω προγράμματος). Για κάθε κατηγορία μαθήματος, ο ελάχιστος αριθμός διδασκομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό που καθορίζει η προκήρυξη του Υπ.Ε.Π.&Θ.

7. Σε κάθε μάθημα πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον 10 διδασκαλίες (10 τρίωρα). Αν κάποια μέρα δεν πραγματοποιηθεί διδασκαλία (πχ λόγω αργιών, ανωτέρας βίας, κλπ) θα πρέπει να γίνει αναπλήρωση. Σε περίπτωση που σε κάποιο μάθημα δεν γίνουν 10 διδασκαλίες (10 τρίωρα) το μάθημα θεωρείται πως δεν έχει διδαχθεί.

8. Η παρακολούθηση των διδασκαλιών στα σεμινάρια και στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του τμήματος. Η παρακολούθηση των παραδόσεων είναι επίσης υποχρεωτική σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης από το ΥπΕΠ&Θ.

9. Η επιλογή των μαθημάτων από όσους και όσες γράφονται στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται με βάση την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχουν ανάλογα με την κατηγορία των μαθημάτων στην οποία έχουν ενταχθεί. Ένας καλός κανόνας (για το 1ο εξάμηνο τουλάχιστον) είναι να επιλέγονται μαθήματα-σεμινάρια από διαφορετικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα- παραδόσεις. Η επιλογή μαθημάτων που ανήκουν στην ίδια υποπεριοχή (τρεις πρώτοι χαρακτήρες ίδιοι) θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα τέτοιας επιλογής σε κάθε διδασκόμενο-διδασκόμενη, με βάση την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί και τα μαθήματα που έχει ήδη παρακολουθήσει (ή σκοπεύει να παρακολουθήσει).

10. Σε κάθε εξάμηνο, μπορεί να γίνεται διδασκαλία του ίδιου μαθήματος περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα ώστε να απευθύνεται σε διαφορετικά τμήματα (κάθε διδασκόμενος-διδασκόμενη εγγράφεται μόνο στο ένα μάθημα).

11. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου στους χώρους που γίνεται η διδασκαλία. Επαναληπτική εξέταση γίνεται επίσης τον Σεπτέμβριο. Η επαναληπτική εξέταση μπορεί να γίνεται και στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο.

12. Όσοι και όσες αποτύχουν στην εξέταση κάποιου μαθήματος και στην επαναληπτική εξέταση έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν ξανά κατά τη διάρκεια επόμενου εξάμηνου στο ίδιο ή άλλο ισοδύναμο μάθημα, το οποίο διδάσκεται:
- είτε στο Πρόγραμμα της Εξομοίωσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις,
- είτε στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, με τους όρους που ισχύουν σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.

13.Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων λήψης του πτυχίου (άρθρό 2, ανάλογα με την κατηγορία ένταξης) λαμβάνεται υπόψη η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει καθένας-καθεμιά, ως εξής:
- Τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει στο πρόγραμμα της εξομοίωσης λαμβάνονται όλα υπόψη ανεξάρτητα από το πότε έγινε η διδασκαλία τους,
- Τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα πλαίσια του άρθρου 12 λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξάρτητα από το πότε έγινε η διδασκαλία τους,
- Τα υπόλοιπα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών λαμβάνονται υπόψη όλα από τον Ιούνιο 2005 και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η διδασκαλία τους,
- Σε κάθε περίπτωση, για την απονομή του πτυχίου θα πρέπει να συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρ. 5 του ΠΔ 130/1990 χωρίς τις σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις που αποφάσισε η ΓΣ στη από 19 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της για τα κριτήρια ένταξης στις διάφορες κατηγορίες.

14. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος της Εξομοίωσης ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του κανονισμού προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ.

15. Για κάθε θέμα που σχετίζεται με την υλοποίηση του Προγράμματος της Εξομοίωσης, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία εισηγείται, μετά από πρόταση του υπευθύνου του προγράμματος, η επιτροπή σπουδών για την Εξομοίωση.

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ του Τμήματος στις 28 Φεβρουαρίου 2003.