Δικαιολογητικά Εγγραφής


1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Κείμενο δήλωσης: Δηλώνω ότι δεν φοιτώ σε άλλο τμήμα Ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού ούτε έχω εγγραφεί σε άλλο τμήμα 'Εξομοίωσης'

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και οι δύο όψεις

4. Αντίγραφο πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ άλλων ΠΤΥΧΙΩΝ - πιστοποιητικών σπουδών κλπ. που δικαιολογούν την κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγορία

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ