Πρόσκληση για διδασκαλία


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της πρότασης που έχει υποβληθεί στο ΥπΕΠ&Θ για το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Ακαδημαϊκή & Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης-Εξομοίωση αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάθεση της διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σε διδακτικό προσωπικό, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο αντικείμενο, καθώς επίσης και σε ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε βοηθούς (επιβλέποντες) εργαστηρίων, οι οποίοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία. Για τον σκοπό αυτό καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του τμήματος. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί παλαιότερα θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον υποβληθούν ξανά.
Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν:

- Αίτηση με την οποία να ζητούν να εργαστούν στο πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με τους όρους του τεχνικού δελτίου όπως τούτο έχει εγκριθεί από το ΥπΕΠ&Θ,
- Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δηλωτικό ιθαγενείας,
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (με βεβαίωση ισοτιμίας αν χρειάζεται),
- Σύνοψη των εργασιών τους σε τέσσερα τουλάχιστον αντίτυπα,
- Αντίγραφα των εργασιών τους.

Σημειώνεται πως:
- Η ΓΣ του τμήματος με διαδικασία ίδια με αυτήν της πρόσληψης διδακτικού προσωπικού, κάνει την ανάθεση διδασκαλίας και είναι αρμόδια για κάθε σχετικό θέμα. Η ανάθεση γίνεται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και η ΓΣ δεν υποχρεούται να αναθέσει οπωσδήποτε διδασκαλία σε εξωτερικούς συνεργάτες ούτε να συνεχίσει την συνεργασία.
- Η αμοιβή θα είναι σύμφωνα με τις πραγματοποιούμενες ώρες διδασκαλίας κατά τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα και το τεχνικό δελτίο της πρότασης. Το ΠΤΔΕ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη και κατά προτεραιότητα άλλων δαπανών πληρωμή των διδασκόντων, τούτο όμως θα γίνεται μόνο και στον βαθμό που το ΥπΕΠ&Θ θα έχει καταβάλλει στο Πανεπιστήμιο τα αντίστοιχα ποσά.
- Η διδασκαλία θα είναι για τα εκπαιδευτικά κέντρα που προβλέπεται να λειτουργήσουν στους νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου.
- Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αφού πρώτα οριστικοποιηθεί η (αναμενόμενη) έγκριση του από το ΥπΕΠ&Θ και το ΥπΟικ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 08310-77631 και 08310-77595.


Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής