ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενα του Συνεδρίου αποτελούν οι νεώτερες εξελίξεις στη Διδακτική των Μαθηματικών, ιδιαίτερα, σε σχέση με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής, καθώς και οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και η χρήση τους στη Διδασκαλία και στην οργάνωση του σχολείου. Η ενημέρωση για τις εξελίξεις αυτές, για σχετικές δραστηριότητες που γίνονται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, και η προσαρμογή στα δεδομένα που θέτει η νέα σχολική πραγματικότητα, αποτελεί βασικό στόχο του Συνεδρίου.Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα εξέτασης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1997.

Θεματολογία του Συνεδρίου

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

Α.-Διδακτική των Μαθηματικών

 • Μαθηματική σκέψη και μαθηματικά εργαλεία
 • Εναλλακτικές αντιλήψεις και συναισθηματικοί παράγοντες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
 • Πρώϊμες Μαθηματικές Έννοιες
 • Επιστημολογία, φαντασία και οπτικοποίηση, Νοητικά Μοντέλλα
 • Μεταγνώση και θεωρίες μάθησης στα μαθηματικά.
 • Μαθηματικά και υπολογιστικά μοντέλα στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
 • Διδακτική των μαθηματικών και εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά
 • Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Νέες Τεχνολογίες

Β.-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

 • Πληροφορική στην εκπαίδευση.
 • Η πληροφορική στη διδασκαλία των θετικών επιστημών
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μοντελοποίησης
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας
 • Έμπειρα συστήματα διδασκαλίας και μάθησης
 • Εφαρμογές πολυμέσων και υπερμέσων στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Η Πληροφορική στην ανοιχτή εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση
 • Πληροφορική και αναλυτικά προγράμματα
 • Νοητικά μοντέλα και υπερμέσα
 • Επιστημολογία και Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

Γ.-Ομάδες Εργασίας

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα οργανωθούν συζητήσεις "στρογγυλής τράπεζας" για συγκεκριμένο θέμα. Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο με σκοπό να συμπεριληφθούν στα πρακτικά.

Δ.-Εκθέσεις

Θα λειτουργήσει, παράλληλα με τις διαδικασίες του Συνεδρίου, και έκθεση για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Συνεδρίου (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό, διδακτικό υλικό, εργασίες όχι ακόμα ώριμες για δημοσίευση). Οι υποψήφιοι εκθέτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή.