Παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση", Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, πρακτικά σ. 148-158.

Πρόταση Επιμόρφωσης Δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες με το Διαδικτύο

Π. Γ. Μιχαηλίδης, (michail@edc.uoc.gr)

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λέξεις κλειδιά:  διαδίκτυο, επιμόρφωση, Φυσικές Επιστήμες.

Περίληψη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σχήμα συνεχιζόμενης ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις Φυσικές Επιστήμες και στη Τεχνολογία για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό, χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο, βασίζεται σε μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση και παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές επιμόρφωσης.

Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για παροχή άμεσης βοήθειας και συμβουλευτικής στο προσωπικό των σχολείων, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα σχολεία σε δυσπρόσιτες ή απομονωμένες περιοχές. Είναι προσιτό σε όλους τους δασκάλους, παρουσιάζει οικονομία χρόνου, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Περιορίζει σχεδόν τελείως τις ‘αρρυθμίες’ στη λειτουργία του Σχολείου εξαιτίας της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού λόγω συμμετοχής του σε επιμορφωτικά προγράμματα.

Η λειτουργική οργάνωση και υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται και για επικοινωνία – συνεργασία στα πλαίσια άλλων σχολικών δραστηριοτήτων ή συμμετοχής σε (ανταγωνιστικά) προγράμματα, π.χ. το COMENIUS.

A proposal for teacher training in Science using INTERNET

P. G. Michaelides, Associate Professor in the University of Crete

Keywords:  INTERNET, training, in-school training, Science

Summary. In this work a scheme for continuing for primary and secondary school teachers in-school training in Science and Technology is presented. This system, is extensively using the Internet, is based on distance education methods and exhibits significant advantages compared with other forms of training.

The proposed system may also be used as an on line help provider to the school personnel, an especially useful feature for schools in isolation or at hard to reach areas. It has the advantage to be affordable to all the teachers, wisely using time, resources and human capital. It eliminates the teacher mobility due to personnel participation in training schemes.

The operational scheme and the infrastructures required for the operation of the proposed scheme may also be used for the communication – cooperation within the framework of other school activities or participation to (competitive) programs, e.g. COMENIUS.