Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου) το διάστημα 9-11 Μαΐου 2002. Οργανωτής ήταν το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών με την ενεργό συμπαράσταση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://www.clab.edc.uoc.gr/third/), η οποία φιλοξενείται στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών (www.clab.edc.uoc.gr) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (www.edc.uoc.gr) του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).

Όπως και στη Θερμοδυναμική, το 3ο αυτό συνέδριο είναι το τέταρτο μιας σειράς, η οποία άρχισε με πρόδρομο την Διημερίδα ‘Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄/Θμια Εκπαίδευση’, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997(Γεώργιος Καλκάνης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής). Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη 29-31 Μαΐου 1998 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (http://www.auth.gr/research/conf/phys-educ/ - Παναγιώτης Κουμαράς, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής) και το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 3-5 Μαΐου 2000 στην Λευκωσία με οργανωτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Νίκος Βαλανίδης Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής).

Στο συνέδριο υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, παρόλο το σύντομο διάστημα από την ανακοίνωση (Αύγουστος 2001 στο συνέδριο της ESERA και Οκτώβριος 2001 στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου) μέχρι τη πραγματοποίησή του και τη γνωστοποίηση του αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως οι ανακοινώσεις, η επικοινωνία και, γενικά, η όλη οργάνωση του διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω e-mail και INTERNET. Τα προηγούμενα αποτελούν ισχυρή ένδειξη για τον βαθμό εξάπλωσης των τεχνολογιών της Πληροφορικής, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τομέα των αντικειμένων του συνεδρίου.

Υπάρχει συμμετοχή από το εξωτερικό, κυρίως ελλήνων εκτός Ελλάδος. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε 4 προσκεκλημένες ομιλίες, 110 προφορικές παρουσιάσεις, 29 παρουσιάσεις αφίσας, 3 στρογγυλά τραπέζια. Όλες οι εργασίες παρουσιάστηκαν μετά από ανώνυμη κρίση μιας εκτεταμένης περίληψης από δύο τουλάχιστον κριτές. Μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου ζητήθηκε από τους συγγραφείς των εργασιών να υποβάλλουν πλήρη κείμενα. Δεν υπέβαλαν όλοι οι συγγραφείς νέα κείμενα. Όσα κείμενα υπεβλήθησαν υπέστησαν ενδελεχή κρίση από δύο τουλάχιστον κριτές και, σε περίπτωση διαφωνίας, και από τρίτο κριτή. Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά έχουν δύο τουλάχιστον θετικές κρίσεις. Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της κρίσης, οι συγγραφείς είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν νέα κείμενα τροποποιημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών, κάτι που έγινε σε μεγάλο ποσοστό των εργασιών και αποτελεί έναν από τους λόγους καθυστέρησης της έκδοσης των πρακτικών.

Στο συνέδριο γράφτηκαν 218 πρόσωπα η πλειονότητα των οποίων προέρχονταν από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ υπήρχε και ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών και (σε μικρότερη έκταση και) προπτυχιακών φοιτητών. Ένας κατάτι μικρότερος αριθμός προσώπων, κυρίως εκπαιδευτικοί από την περιοχή της Κρήτης και προπτυχιακοί φοιτητές παρακολούθησαν επίσης τις εργασίες του συνεδρίου χωρίς τυπική εγγραφή σαυτό. Η δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου και χωρίς την τυπική εγγραφή σαυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή στα πλαίσια της αποστολής ενός ανοιχτού στην κοινωνία Πανεπιστημίου, παρόλο που η επιλογή αυτή δημιούργησε σημαντικά οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα

Από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες δυο παραγράφους μπορεί να πει κανείς πως ο σκοπός του συνεδρίου για ‘συμβολή στη μελέτη θεμάτων της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση’ και για ‘διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την επεξεργασία νέων ιδεών’ καθώς επίσης και για ‘αλληλοενημέρωση και ευκαιρία για γνωριμία και ανάπτυξη συνεργασιών’ επετεύχθη σε ικανοποιητικό βαθμό.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε:

Με οικονομική συμβολή από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Με τη συμβολή του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης που παραχώρησαν την υποδομή τους σε κτίρια, μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Με τη χορηγία του ομίλου εκδόσεων "ΙΩΝ" που ανέλαβε τις εκδόσεις και τον φάκελο του συνεδρίου

Όλους τους ανωτέρω ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά:

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία ανταποκρίθηκαν και στο δύσκολο έργο της έγκαιρης κρίσης των εργασιών.

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τον ζήλο με τον οποίο εργάστηκαν για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή του συνεδρίου. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ηλία Καρασσαβίδη για την υλοποίηση των ιστοσελίδων του συνεδρίου, τον κ. Ανδρέα Κόλλια για την επιμέλεια του προγράμματος του συνεδρίου και την ομαδοποίηση των εργασιών και την κ. Αθανασία Μαργετουσάκη, της οποίας η συμβολή στην οργάνωση του συνεδρίου και στην επιμέλεια της έκδοσης των πρακτικών είναι ανεκτίμητη.

Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω θερμά:

τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Τρούλη, ο οποίος ως Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης προλόγισε το συνέδριο,

τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Δαμανάκη, ο οποίος ως Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αποφασίστηκε πως το επόμενο, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθεί το 2004 με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον κ. Βασίλη Τσελφέ, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Του εύχομαι κουράγιο και κάθε επιτυχία.

 

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

 

Περιεχόμενα